You are currently viewing התנהלות של עורך דין פלילי

התנהלות של עורך דין פלילי

זמן קריאה: 2 דקות

התנהלות של עורך דין פלילי

התנהלותו של עורך דין פלילי כפופה לקוד ההתנהגות המקצועית לעורכי דין פליליים, הכולל עשרה כללים. הכלל העיקרי בנושא טיפול בלקוח הוא כלל 2, שכתוב עליו:

2 עורך דין פלילי חייב לפעול בהגינות, ביושר ובמסירות לאינטרסים של הלקוח.

הפרשנויות בוחנות את המשמעות של עורך דין פלילי לפעול בהגינות, ביושר ובמסירות לאינטרסים של הלקוח.

כאשר הוא פועל עבור לקוח, תפקידו של עורך דין פלילי צריך:

 

2.1 להיות חרוץ ויעיל במתן שירותים מקצועיים;

2.2 לוודא כי כל העובדות העשויות להשפיע על עצתו לגופו של עניין מובאות בפני הלקוח, וכי הלקוח מודע לכל האפשרויות הקיימות;

2.3 לשמור רישום בכתב של כל ההנחיות, סיכויי ההצלחה ותוצאת תיק;

2.4 להיות פתוח עם הלקוח שלו לגבי כל היבט של מערכת היחסים שלהם שיכול להשפיע על מערכת יחסים זו לרעה;

2.5 הימנע מניגוד עניינים ככל שניתן;

2.6 לנקוט בכל הצעדים הדרושים כדי לפתור ניגוד עניינים ברגע שיתברר כי האינטרסים שלו מתנגשים עם אלו של הלקוח, אלא אם ויתור על התחייבויות מקצועיות מוסמך על פי חוק;

2.7 להתעדכן בהתפתחויות המשפטיות ובשינויים בחוק העלולים להשפיע לרעה על הלקוח ולספק ייעוץ הולם בזמן;

2.8 לייעץ לכללי ההתנהגות המקצועיים הרלוונטיים ולציית להם, ולכללי כללי התנהגות שיחולו על עבודתו;

2.9 לשמור על כל הסודיות, לרבות אודות עובדות הנוגעות למקרה, שנחשף על ידי הלקוח למעט כאשר מידע זה נדרש להיחשף על פי חוק או לטובת הציבור;

2.10 לחשוף את האינטרסים שלו אשר עשויים להשפיע על ייעוץ בכל היבט של תיק בשלב מוקדם, כאשר יש זמן ללקוח לערוך הסדרים חלופיים;

2.11 להיות פתוח עם הלקוח לגבי כל מערכת יחסים כלכלית שניתן לצפות כי ישפיע עליה על הייעוץ הניתן לאותו לקוח;

2.12 להימנע, ככל הניתן, מקיום יחסים מקצועיים עם אדם הקשור בלקוח הדוק עם הלקוח, אלא אם עצמאות עצתו ושיפוטו לא תיפגע לרעה;

2.13 לשמור על סודיות בעניינים הנוגעים לייצוג גם לאחר סיום יחסי עורך הדין-לקוח;

2.14 לייעץ ללקוח על רצויה לפנות לייעוץ משפטי עצמאי כאשר נראה כי רצוי לעשות זאת בכל הנסיבות; ו

2.15 לציית לכל הנחיות מקצועיות אחרות הרלוונטיות לעבודתו כעורך דין פלילי המונפקות על ידי גוף מקצועי מתאים או שהוקמו על פי חוק.

בנוסף, מפרשים הפירושים מהו ניגוד עניינים במשפט המקובל, ומדגישים כי אין צורך להראות כי ייעוץ הושפע מהסכסוך על מנת שחוק 2.6 יחול.

 

עורך דין פלילי צריך גם:

 

2.16 לספק ללקוחות הסבר אם עצתו משתנה באופן משמעותי במהלך מקרה;

2.17 להימנע מעיכוב מיותר בביצוע הוראות; ו

2.18 לתת ייעוץ מהיר, הוגן ופרופורציונאלי בכל הנושאים הרלוונטיים לניהול תיק.

מספר כללים חלים ספציפית גם על חברי רשויות התביעה, לרבות שהם לא צריכים לשמש כיועצים משפטיים לשוטרים או חוקרים, צריכים להקפיד על עמידה בכל כללי ההתנהגות המקצועיים הרלוונטיים ולדאוג להימנע מניגוד עניינים. כל אלו הם דגשים הקובעים את התנהלות של עורך דין פלילי בצורה אתית.